img

telefon: 795-600-623 | e-mail: brinplus@interia.pl

img

USŁUGI

Biuro Rachunkowe IN PLUS oferuje kompleksową obsługę księgową:
 • - stałe i okresowe prowadzenie ksiąg handlowych,
 • - podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • - ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
 • - rolników zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
 • - ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • - ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • - ewidencji wyposażenia oraz innych rejestrów,
 • - opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • - opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • - dokonywanie zapisów w ewidencjach,
 • - ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • - rozliczenia z tytułu podatku VAT,
 • - sporządzanie określonych przepisami deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów skarbowych,
 • - sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z ksiąg,
 • - zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym,
 • - sporządzenie sprawozdań finansowych,
 • - monitoring należności i zobowiązań,
 •  

obsługę kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS
 • - przygotowywanie dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika,
 • - przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • - sporządzanie list płac,
 • - obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia oraz świadczeń należnych pracownikom za czas choroby,
 • - sporządzanie zgłoszeń do ZUS dla firm oraz pracowników,
 • - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • - imiennych raportów dla pracowników,
 • - raportów dla płatnika,
 • - przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej oraz zgłoszeniowej,
 • - sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4,
 • - PIT-11/B, PIT-40, PIT-8A,
 •  

 • ponadto:

Biuro Rachunkowe IN PLUS świadczy również inne usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak też osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Należą do nich między innymi:


 

 • - weryfikacja ksiąg i wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • - sporządzanie rocznych zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego,
 • - rozliczanie dochodów zagranicznych, rozliczanie dochodów z najmu i dzierżawy,
 • - sporządzanie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) i podatku od spadków i darowizn,
 • - sporządzanie wniosków o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM).